Multilingüisme

És evident que la societat actual exigeix un mínim de coneixement de llengües estrangeres per tal de poder sobreviure en un context completament globalitzat i intercultural, on la relació entre persones, ja sigui per qüestions laborals o personals, s’ha convertit en el protagonista de les nostres vides.

El fet que el nostre Col·legi hagi format part en els darrers cursos del projecte GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme) impulsat pel Departament d’Ensenyament, ha implicat s’hagin encetat iniciatives per tal de promoure l’aprenentatge de l’anglès des del currículum de matèries no lingüístiques. Aquest aprenentatge també és conegut com a metodologia AICLE.

La nostra fita és que els alumnes, mitjançant l’elaboració de projectes en diferents matèries curriculars, utilitzin l’anglès com la llengua vehicular i en potencien el seu ús en el dia a dia.

A part de les esmentades iniciatives en àrees curriculars, complementen l’aposta decidida del nostre centre per la internacionalització i la formació en llengües i cultures estrangeres, els Intercanvis i estades a l’estranger, el Batxillerat Dual i el programa BSD.

Bilingual Skills Diploma (BSD)

 

El Programa d’Internacionalització BSD té com a finalitat ser un complement als estudis d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) en l’àmbit de les llengües estrangeres.

L’objectiu prioritari del Programa és l’assoliment d’una alta competència lingüística en anglès, reforçant i ampliant les habilitats comunicatives per damunt dels nivells exigits pel currículum de l’ensenyament reglat a l’ESO.
Aquesta major competència haurà de ser necessàriament avalada per una certificació externa homologable d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües.

Seguint aquest principi, els alumnes seran preparats per a superació de dues proves de la Universitat de Cambridge.
La inscripció a aquestes proves, inclosa en el cost del Programa i realitzades al Col·legi Sagrada Família, implica que podrà disposar d’un diploma acreditatiu del seu nivell d’anglès perfectament solvent pel que fa a la garantia de les habilitats adquirides i homologable per a la seva trajectòria acadèmica i laboral.

Conscients que en el món en què s’hauran de desenvolupar els alumnes, l’anglès no serà un mèrit, sinó un requisit imprescindible, el Programa d’Internacionalització BSD inclou l’estudi d’una segona llengua estrangera (francès o alemany).

bsd csagrada

Metodologia

El Programa d’Internacionalització BSD es basa en una metodologia d’immersió gradual a les llengües estrangeres a través del treball en grups, amb un seguiment de l’alumne proper i continuat per part d’un equip de professors especialitzats en les diferents matèries, que promouen la superació de alumne i fan del Programa un repte innovador i molt adaptat a les noves necessitats.

La metodologia del programa ve marcada per tres eixos prioritaris:

 1. La preparació per a la superació a final de cada cicle d’una prova d’anglès de la Universitat de Cambridge: KET/ PET a final de 1r cicle d’ESO i PET/FIRST a final de 2n cicle d’ESO.
 2. Una estada a l’estranger a 3r d’ESO i la recepció d’alumnes d’escoles de parla anglesa, francesa i alemanya que esdevindrà una oportunitat per practicar llengües estrangeres i participar en activitats cultuals i lúdiques.
 3. Un treball de continguts en anglès que es concreta en tres dinàmiques:
  • Al llarg dels quatre cursos s‘imparteix un eix temàtic d’economia internacional i turisme que pretén fer conscient l’alumne que s’ha de preparar per a poder interactuar en un món globalitzat en què el domini de llengües estrangeres és imprescindible.
  • A final de cada curs de 1r a 3r d’ESO es realitzarà en anglès el Treball de Síntesi sobre algun aspecte relacionat amb la temàtica d’economia internacional o turisme.
  • A final de 4t d’ESO, el Projecte de Recerca que estableix el currículum, serà el Projecte Final de BSD.
   Aquest treball girarà al voltant d’algun dels temes treballats durant els quatre anys del Programa i serà objecte d’una avaluació externa en què es valoraran els continguts en turisme i economia i les habilitats en les dues llengües estrangeres del programa. En superar el projecte final s’obtindrà el Bilingual Skills Diploma.

Estructura

El Bilingual Skills Diploma segueix un currículum de 1.400 hores en quatre anys amb la següent estructura:

 1. Realització de 1102,5 hores d’anglès al llarg dels quatre cursos que es distribueixen de la següent manera:
  • 735 hores dedicades a treballar els objectius curriculars, la conversa i la preparació per als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. D’aquestes hores, 140 estan dedicades a l’estudi en anglès de continguts relacionats amb el turisme i l’economia.
  • 70 hores d’anglès a 1r d’ESO dintre de la matèria Optativa.
  • 157,5 hores de laboratori d’idiomes durant els quatre cursos d’ESO.
  • 105 hores dedicades a la realització dels Treballs de Síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO, amb una dedicació de 35 hores per curs.
  • 35 hores dedicades al Projecte Final de 4t d’ESO amb l’avaluació externa del treball en anglès i una exposició en 2a llengua estrangera.
  • Estada a l’estranger a 3r d’ESO i recepció d’alumnes d’escoles de parla anglesa, francesa i alemanya amb l’objectiu de practicar les llengües estrangeres, fer visites a empreses multinacionals i participar d’activitats de tipus cultural i lúdic.
 2. Realització de 297,5 hores d’una segona llengua estrangera (a escollir entre francès o alemany) des de 2n d’ESO fins 4t d’ESO dintre de la matèria optativa, de les quals 52,5 hores es realitzen al laboratori d’idiomes.

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat