Política interna del canal de l’informant

POLÍTICA INTERNA DEL CANAL DE DENÚNCIES

I. INTRODUCCIÓ, OBJECTE I APLICACIÓ

Aquesta política és aplicable al Col·legi Diocesà Sagrada Família amb CIF R4300002E domicili social a Tortosa i té com a objectiu establir un canal intern per a la denúncia de possibles infraccions normatives, infracció de polítiques internes i/o ètiques i establir un règim de protecció a l’informant , en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquest Canal és un mecanisme que permet als empleats de l’empresa, i altres parts interessades, denunciar qualsevol tipus de conducta il·legal o contrària als nostres valors i principis ètics, sense por de represàlies enfortint la cultura de la informació, de les infraestructures d’integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l’interès públic. D’aquesta manera, es busca promoure una cultura de transparència, integritat i responsabilitat en la nostra organització, al mateix temps que es protegeix aquells empleats que decideixen fer una denúncia de bona fe.

II. CANAL DE DENÚNCIES

El canal de denúncies és el mitjà preferent per a informar sobre les accions o omissions previstes sempre que es pugui tractar de manera efectiva la infracció i si el denunciant considera que no hi ha risc de represàlies. El canal de denúncies està a càrrec del Responsable del sistema intern del Canal, i compta amb diversos gestors segons l’àmbit de la informació rebuda.

El responsable del sistema s’ocuparà de:

 • Recepció, registre i gestió de les denúncies rebudes a través del canal de denúncia.
 • Designació de la persona o equip encarregat de la recerca de les denúncies rebudes.
 • Assegurament de la protecció dels denunciants i la confidencialitat de les denúncies rebudes.
 • Avaluació de la veracitat i credibilitat de les denúncies rebudes.
 • Presa de decisions sobre les mesures adequades en funció dels resultats de la recerca.
 • Seguiment i revisió periòdica del procés de gestió de denúncies i de la política interna de l’empresa.
 • Elaboració d’informes i recomanacions per a l’alta direcció sobre les denúncies rebudes i les mesures adoptades.

Els informants dins de l’àmbit d’aplicació de la llei poden realitzar les seves denúncies a través dels següents mitjans:

Enllaç al canal en línia de denúncies:

https://compliance.legalsending.com/canal/?C=4860879019017917

 • Codi Qr:

QR Canal de denúncies

 • Enviament d’un correu electrònic a la següent adreça pau.prades@edificiseminari.com
 • Correu postal dirigit a C/ Accés al Seminari, 72 a/a Responsable Sistema Intern d’Informació, el Sr. Pau Prades Curto
 • A sol·licitud de la persona informant, mitjançant petició dirigida al Responsable del Sistema, podrà realitzar-se la comunicació mitjançant una reunió presencial.

III. SUBJECTES DENUNCIANTS – INFORMANTS

El canal podrà ser utilitzat per:

 1. Les persones que tinguin la condició d’empleats o treballadors per compte d’altri.
 2. Els autònoms col·laboradors (freelance).
 3. Els accionistes, partícips i persones pertanyents a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió de l’empresa, inclosos els membres no executius
 4. Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
 5. Informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

És important destacar que les denúncies realitzades a través del canal de denúncies han de ser de bona fe, és a dir, han d’estar recolzades per evidència i fets concrets.

IV. FETS DENUNCIABLES

El canal serà únicament utilitzat per a advertir a l’empresa dels següents aspectes:

 1. Qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre
  que:
 1. Entrin dins de l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, amb independència de la qualificació que de les mateixes realitzi l’ordenament jurídic intern;
 2. Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es contemplen en l’article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (*TFUE); o
 3. Incideixin en el mercat interior, tal com es contempla en l’article 26, apartat 2 del *TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l’impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l’objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l’impost de societats.
 1. Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu*.

*En tot cas, s’entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin pèrdua econòmica per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social

La persona informant haurà de facilitar com a mínim, la referència a l’àmbit subjectiu de la infracció (matèria o normativa infringida: Dret de la Unió Europea; infracció penal; o infracció administrativa); i una descripció dels fets objecte de comunicació (informació rellevant sobre l’ocorregut), el més detallada possible, adjuntant la documentació de la qual pogués disposar, si és el cas.

D’igual manera pot facilitar el seu nom i cognoms, i un telèfon de contacte, si no optés per realitzar aquesta comunicació de manera anònima.

Si conegués la identitat de la persona responsable de la irregularitat comunicada, o hagués posat en coneixement aquests fets a un altre òrgan o entitat a través d’algun canal extern, també podrà facilitar aquestes informacions.

V. PROCEDIMENT DE DENÚNCIA

L’empresa es compromet a investigar totes les denúncies de possibles infraccions o incompliments que es rebin a través del canal de denúncia.

L’empresa designarà a una persona o equip com a responsable del sistema d’informació o canal de denúncies encarregat de la recepció, registre i gestió de les denúncies rebudes a través del canal de denúncia.

El Responsable del Sistema desenvoluparà les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l’entitat o organisme, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici, i disposarà de tots els mitjans personals i materials necessaris per a dur-les a terme

S’investigaran totes les denúncies de manera imparcial i confidencial i es prendran mesures adequades en funció dels resultats de la recerca destinades a la protecció de l’informant

L’empresa es compromet a informar el denunciant sobre l’estat de la recerca i de les mesures adoptades, sempre que sigui possible i sense comprometre la confidencialitat i protecció del denunciant podent sol·licitar informació addicional als fets comunicats a través del canal.

A sol·licitud de l’informant, també podrà presentar-se mitjançant una reunió presencial dins del termini màxim de set dies per a realitzar una comunicació. Aquesta reunió serà gravada en els *terminos establerts en la llei. Sense perjudici dels drets que li corresponen d’acord amb la normativa sobre protecció de dades, s’oferirà a l’informant l’oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa A més, l’empresa es compromet a realitzar un seguiment de totes les denúncies rebudes i les mesures adoptades per a garantir l’efectivitat d’aquesta política i millorar contínuament el procés.

Les comunicacions a través del sistema d’informació podran ser anònimes.

Les comunicacions rebudes seran acceptades en el termini màxim de 7 dies i gestionades durant el termini màxim de 3 mesos excepte casos d’especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre’s fins a un màxim d’altres tres mesos addicionals.

Es remetrà al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat qualsevol informació quan els fets poguessin ser constitutius de delicte. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

A més d’aquest Canal Intern, existeixen altres canals externs habilitats per les autoritats competents, per a comunicar igualment les accions o omissions que puguin constituir infraccions, sobre els àmbits anteriorment indicats. Entre aquests canals es troben:

Canals Estatals o Autonòmics:

 • Servei Nacional de Coordinació Antifrau
 • Fiscalia contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada
 • Policia Nacional
 • Autoritat Independent de Protecció a l’Informant* :

* La Llei 2/2023 estableix la creació específica d’aquest canal extern d’informació, i el nomenament d’una Autoritat Independent de Protecció de l’Informant. Les persones anteriorment indicades (“informants”) podran comunicar davant aquesta Autoritat, o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, la comissió de qualssevol accions o omissions recollides en l’apartat “comunicacions”, bé directament, o després d’haver efectuat aquesta comunicació a través d’aquest Canal Intern d’Informació. (INFORMACIÓ D’ACCÉS A AQUEST CANAL  EXTERN ENCARA NO DISPONIBLE).

Canals Europeus

Oficina Europea de Lluita contra el Frau (*OLAF)

VI. PROTECCIÓ DELS INFORMANTS

L’empresa es compromet a protegir les persones que informin sobre infraccions o incompliments , d’acord amb la Llei 2/2023.

Les persones que comuniquin o revelin infraccions tindran dret a protecció enfront de represàlies sempre que concorrin les circumstàncies següents:

 1. Tinguin motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents, i que la citada informació entra dins de l’àmbit d’aplicació de la llei.
 2. La comunicació o revelació s’hagi realitzat conforme als requeriments previstos en la llei.

Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al que es preveu en la llei.

S’entén per represàlia qualssevol acte o omissió que estigui prohibit per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï a les persones que la sofreix en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d’informants, o per haver realitzat una revelació pública.

A títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s’adoptin en forma de:

 1. Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d’un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova, o terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d’ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d’un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; tret que aquestes mesures es duguessin a terme dins de l’exercici regular del poder de direcció a l’empara de la legislació laboral o reguladora de l’estatut de l’empleat públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.
 2. Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
 3. Avaluació o referències negatives respecte a l’acompliment laboral o professional.
 4. Inclusió en llistes negres o difusió d’informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l’accés a l’ocupació o la contractació d’obres o serveis.
 5. Denegació o anul·lació d’una llicència o permís.
 6. Denegació de formació.
 7. Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

La persona que veiés lesionats els seus drets per causa de la seva comunicació o revelació una vegada transcorregut el termini de dos anys, podrà sol·licitar la protecció de l’autoritat competent que, excepcionalment i de forma justificada, podrà estendre el període de protecció, prèvia audiència de les persones o òrgans que poguessin veure’s afectats. La denegació de l’extensió del període de protecció haurà d’estar motivada.

Els actes administratius que tinguin per objecte impedir o dificultar la presentació de comunicacions i revelacions, així com els que constitueixin represàlia o causin discriminació després de la presentació d’aquelles a l’empara d’aquesta llei, seran nuls de ple dret i donaran lloc, si és el cas, a mesures correctores disciplinàries o de responsabilitat, podent incloure la corresponent indemnització de danys i perjudicis al perjudicat.

Durant la tramitació de l’expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d’innocència, al dret de defensa i al dret d’accés a l’expedient en els termes regulats en aquesta llei, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

L’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, A.A.I. podrà, en el marc dels procediments sancionadors que instrueixi, adoptar mesures provisionals en els termes establerts en l’article 56 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Queden expressament exclosos de la protecció prevista en la llei aquelles persones que comuniquin o revelin:

 1. Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d’informació o per alguna de les causes previstes en la llei.
 2. Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l’informant i a les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
 3. Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
 4. Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en l’àmbit de la llei.

VII. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals objecte de tractament, els documents aportats i qualssevol una altra informació facilitada en la denúncia que contingui informació personal, seran tractats de manera confidencial pels responsables del canal de denúncies amb la finalitat de complir amb l’obligació d’investigar i gestionar la denúncia presentada així com per a donar compliment a les obligacions legals establertes en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per a tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s’eliminaran sense dilació indeguda.

El tractament de dades personals serà realitzat vetllant pel compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i de la la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.

L’accés a les dades personals continguts en el sistema d’informació intern quedarà limitat a:

 1. El Responsable del Sistema i a qui el gestioni directament.
 2. El responsable de Recursos humans o l’òrgan competent degudament designat, només quan pogués procedir l’adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
 3. El responsable dels serveis jurídics de l’entitat o organisme, si procedís l’adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.
 4. Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
 5. El delegat de protecció de dades.

Les dades podran ser posats en coneixement del Departament Legal, Advocats, Òrgans Judicials i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en cas que alguna de les informacions rebudes fossin susceptibles de ser considerades delicte o infracció legal d’algun tipus.

Base legal del tractament: El tractament de dades personals, en els supòsits de comunicació interns, s’entendrà lícit en virtut del que disposen els articles 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i 11 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, quan, d’acord amb el que s’estableix en els articles 10 i 13 de la llei, sigui obligatori disposar d’un sistema intern d’informació. Si no fos obligatori, el tractament es presumirà emparat en l’article 6.1.e) del citat reglament. El tractament de dades personals en els supòsits de canals de comunicació externs s’entendrà lícit en virtut del que disposen els articles 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i 11 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig.

Drets de l’interessat: accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a csagrada@edificiseminari.com en els casos legalment previstos.

Conservació: Les dades es conservaran pel termini legal establert per a la tramitació de l’expedient (3 mesos ) i pel temps necessari per a l’exercici d’accions legals o si fos necessari deixar evidència de la gestió del canal. L’interessat té dret al seu torn a presentar una reclamació a l’AEPD en www.aepd.es per a sol·licitar la tutela dels seus drets.

VIII. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

L’empresa durà a terme capacitacions periòdiques i campanyes de sensibilització per a fomentar una cultura d’integritat i transparència, i per a informar els empleats i altres parts interessades sobre el canal de denúncies.

L’empresa també proporcionarà informació sobre els drets i proteccions que s’ofereixen als denunciants en virtut de la Llei 2/2023.

L’empresa es compromet a difondre aquesta política a tots els empleats i parts interessades, i a actualitzar-la regularment per a garantir la seva conformitat amb les lleis i regulacions aplicables.

A Tortosa, 10 d’octubre de 2023

Mn. Tomàs Mor i Puig

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat