Projecte eukairia

En el marc del projecte EUKAIRIA, que engloba el conjunt de projectes del nostre col·legi, hi ha prevista la implementació dels projectes següents:

 

1)      DESCOBRIR I EXPERIMENTAR:

 

–                    PROJECTE ESTÍMUL: Gràcies a l’estimulació  es té com a objectiu millorar els hàbits neuromotors, estimular l’aprenentatge i les capacitats psíquiques (la sensació, la percepció, la representació, la memòria, l’atenció, el raonament, l’orientació, la simbolització i el llenguatge), estimulant al mateix temps el desenvolupament afectiu, cognitiu i conductual. A través d l’estimulació es podran prevenir i millorar possibles deficiències en el desenvolupament de l’infant. El projecte es desglossa en tres projectes complementaris: l’ATELIER, l’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA i el PROJECTE MATEMÀTIC

 

–                    CORAL SFORZANDO: La Coral Sforzando té com a finalitat educar els alumnes del centre que així ho vulguin en el Cant Coral. El Cant coral és una de les activitats col·lectives més practicades al món, pel seu component cooperatiu, de relacions socials, de treball en equip, d’exigència en afinació i aspectes musicals,… És una activitat oferta als alumnes de primària.

 

2)      CONTACTE AMB LA NATURA I L’ESPORT:

 

–                    PROJECTE HORT: Al nostre centre disposem d’un gran espai, al costat del centre educatiu, on els alumnes de tots els cicles i etapes realitzen diferents activitats relacionades amb el medi ambient, amb les ciències naturals, amb la meteorologia, amb l’observació de les formes de vida que ens envolten… Poden fer observació de com és el ritme i l’evolució del cicle vital de la natura que ens envolta: observació de plantes, insectes, temps. Es realitza una conscienciació en el respecte a la natura i tot el que ens envolta, reciclem el rebuig de matèria orgànica que generen els alumnes del nostre centre fent compostatge per a les plantes del nostre hort. També serveix per educar en una alimentació sana i saludable, a partir dels fruits i verdures ecològics del nostre hort.

 

–                    GRUP MARXISTA: és una activitat que ofereix el centre alguns cap de setmana als alumnes de 5è i 6è de primària i també als de 1r d’ESO. Alumnes i professors del centre passen tres caps de setmana i algun dissabte en contacte a la natura, dormint amb tendes i fent activitat física i convivència. L’esperit del grup és: acostumar-se a la vida a l’aire lliure, fora de les comoditats de les nostres llars, fent així unes persones més fortes tan físicament com mental, fer de la convivència amb altres nois i noies de la mateixa edat, i també amb gent més gran, una norma per a la seva vida dins del viure quotidià a casa, al Col·legi, fer entendre que necessitem de la Natura per poder sobreviure en aquest món cada vegada més mecanitzat i que viu d’esquena a la mateixa.

 

3)      WIDE KNOWLEDGE OF LANGUAGES:

–          PROJECTE PLURILINGÜE:

 

  • ESTRATÈGIES GEP: El centre, durant dos anys, ha tingut docents formant-se en metodologies innovadores i en idiomes en el marc del projecte GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme) que impulsa el Departament d’Ensenyament. El seu objectiu primordial és innovar en l’ensenyament de les llengües estrangeres de forma competencial i promoure l’aprenentatge de l’anglès des del currículum de matèries no lingüístiques. Aquest aprenentatge també és conegut com la metodologia AICLE. La nostra fita és que els alumnes, mitjançant l’elaboració de projectes en les diferents matèries curriculars, utilitzin l’anglès com la llengua vehicular i en potencien el seu ús en el dia a dia. D’aquesta manera els alumnes adopten un paper és actiu durant el procés d’ensenyament i aprenentatge i incrementen la seva motivació i autonomia. Amb la fi d’aconseguir una major implicació i participació en aquestes noves metodologies educatives, els docents que s’han format els darrers anys formaran la resta del claustre del nostre centre.

 

  • BSD: El Programa d’Internacionalització BSD té com a finalitat ser un complement als estudis d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) en l’àmbit de les llengües estrangeres. L’objectiu prioritari del Programa és l’assoliment d’una alta competència lingüística en anglès, reforçant i ampliant les habilitats comunicatives per damunt dels nivells exigits pel currículum de l’ensenyament reglat a l’ESO. Aquesta major competència haurà de ser necessàriament avalada per una certificació externa homologable d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües. Seguint aquest principi, els alumnes seran preparats per a superació de dues proves de la Universitat de Cambridge. Conscients que en el món en què s’hauran de desenvolupar els alumnes, l’anglès no serà un mèrit, sinó un requisit imprescindible, el Programa d’Internacionalització BSD inclou l’estudi d’una segona llengua estrangera (francès o alemany).

 

  • BATXILLERAT DUAL: El Batxillerat Dual és un programa complementari d’estudis en conveni amb Acadèmica Corporation. Té l’objectiu d’obtenir la doble titulació en el nostre batxillerat de forma presencial i la nord-americana en forma virtual. Es basa en tres aspectes educatius per assolir els millors nivells de competència: immersió lingüística en anglès, immersió tecnològica, gestió, responsabilitat i maduresa en el treball. Els alumnes assoleixen el Títol de Batxillerat dels Estats Units (High School Diploma) obtingut de manera online en un centre d’Academica Corporation (Somerset International), milloren les competències en llengua anglesa, fins un nivell equivalent al C1 en utilitzar-lo de forma vehicular, competències i habilitats personals com autodisciplina i capacitat d’organització, ajut per millorar la competència tecnològica pel treball en diverses plataformes tecnològiques.

 

4)      IMPULS A LA LECTURA:

–          ESTRATÈGIES ILEC: el nostre centre continua en el projecte d’Impuls a la lectura amb l’objectiu de millorar la comprensió lectora dels nostres alumnes. Es tracta d’un projecte de centre que aquest curs fa especial èmfasi en la comprensió lectora a infantil i cicle inicial de primària i la tècnica de “Llegir per aprendre” a cicle mitjà i superior de primària i a secundària.  S’adopten noves estratègies en el dia a dia de l’aula, continuem amb l’apadrinament lector des d’infantil a secundària, oferim servei de Biblioteca totes les hores de l’esbarjo,… En definitiva intentem despertar el gust per llegir entre els nostres alumnes i millorar les seves aptituds.

5)      MATEMÀTICA I RAONAMENT:

 

–          PROJECTE MATEMÀTIC D’INFANTIL: a les nostres aules d’infantil treballem les matemàtiques amb un projecte basat en les Intel·ligències múltiples que treballa de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Treballa des d’edats molt primerenques tots els conceptes matemàtics, per aprofitar la capacitat d’aprenentatge del cervell dels infants en els seus primers anys de vida.

 

–          JUMP MATH: Jump Math, programa d’ensenyament de matemàtiques amb resultats espectaculars que s’implanta aquest curs per primer cop al nostre centre.  World Innovation Summit for Education (WISE) (referència mundial en innovació educativa) ha anunciat que JUMP Math és un dels projectes guanyadors de WISE Awards 2016. Aquest premi és un reconeixement a les pràctiques més efectives a l’hora de fer front als reptes educatius urgents a nivell mundial pel seu caràcter innovador, la seva contribució positiva i la seva capacitat per ser adaptats i escalats. JUMP Math és un programa d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar que cobreix  els sis cursos de primària i els dos primers cursos de l’ESO. Compta amb una sòlida trajectòria de 10 anys amb resultats espectaculars, ja que ha demostrat que tots els estudiants poden dominar els conceptes fonamentals, adquirir competències clau i tenir èxit en aquesta matèria.

 

6)      ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT:

–          PROJECTE DEL SERVEI COMUNITARI: El servei comunitari respon a la idea que l’educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. Cal pensar en ciutadans qualificats però també amb ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora. Per aquest motiu els nostres alumnes de 4t d’ESO estaran vinculats durant el curs 2016 – 2017 a entitats de la nostra social amb la intenció que coneguin de primera mà el voluntariat.

 

–          PROJECTE DE MEDIACIÓ: des del curs 2006 – 2007 el nostre col·legi està portant a terme programes d’educació socioemocional, educació en valors i competència social amb l’objectiu de millorar la capacitat per enfrontar-nos adequadament a les dificultats que la nostra societat va presentant. Formem alumnes i docents perquè siguin mediadors dels conflictes que puguin anar sorgint durant el curs.

eukairia

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat