ESO

Dossier ESO 2022/2023

Descarrega

Guia de l’alumne del curs 2021-22:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

BSD

 

Totes les etapes formatives són importants en el procés formatiu i maduratiu dels alumnes, però la compresa entre els 12 i els 16 anys és, sens dubte, un període clau en la configuració del futur dels joves.

Conscients de la importància d’aquests anys i amb la llarga experiència educativa que acumula el nostre Centre, oferim una ESO que, treballant el contingut curricular, resulta molt enriquidora i formativa.

Trets diferencials

De la nostra oferta per a aquesta etapa podem destacar els següents trets definidors del nostre centre:

FORMACIÓ INTEGRAL: EDUCACIÓ EN VALORS

La formació integral de la persona té exigències pròpies en els diferents moments del procés evolutiu dels infants, els adolescents i els joves; i, en el període comprès entre els dotze i els setze anys, aquestes exigències comporten un enfocament específic de l’acció educativa.

La configuració de l’Educació Secundària Obligatòria pretén facilitar una resposta educativa unitària als adolescents en aquest període, aportant els elements formatius de caràcter cognitiu, afectiu, social i moral que els permetin de desenvolupar-se de forma equilibrada i incorporar-se en el món dels adults amb autonomia i responsabilitat.

Creiem que la figura del tutor és clau per a la maduració acadèmica i personal dels alumnes. Els tutors els guiaran, orientaran i acompanyaran tant a nivell acadèmic com personal. A més, des del nostre departament de Pastoral s’organitzen, al llarg del curs, diferents activitats (viatges, convivències de diversos dies al refugi del Mont Caro, sortides per conviure i practicar esports d’aventura, etc.) per tal de formar els alumnes en els valors humans però en un marc diferent de les aules de classe.

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

Aquest és un element clau per tal d’assolir els objectius de formar persones íntegres tant en el vessant acadèmic com humà. La relació entre les famílies i el col·legi té lloc mitjançant trobades generals amb els professors, a través de festes (Festa Patronal, Festa de la Promoció, etc.) i especialment mitjançant la regular i estreta relació entre els pares i el tutor de l’alumne.

TREBALL COMPETENCIAL I POTENCIACIÓ DE L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES

Des del principi de l’ESO treballem amb els nostres alumnes perquè assoleixin i consolidin les competències bàsiques a través de les noves metodologies de treball a l’aula. Aquesta manera de treballar garantirà excel·lents resultats al llarg de tota l’etapa i en estudis posteriors.

Plenament conscients de la importància de les TIC’s en la nostra societat, hem apostat per la implantació del seu ús.
Creiem que les TIC són una magnífica eina per complementar i reforçar la tasca del professor en el procés d’ensenyament aprenentatge, però sense que això suposi abandonar els sistemes tradicionals que han de continuar sent la base del procés educatiu. Per això el nostre centre ha anat incrementant progressivament la dotació tecnològica: ordinadors a les classes tutorials, laboratoris d’informàtica, canons de projecció, pissarres digitals, etc.

eso

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Conscients que els nostres alumnes parteixen de realitats molt diferents i tenen necessitats diverses, treballem adequant el nivell i la metodologia a cadascun d’ells.

Organitzem de manera flexible els grups d’anglès i matemàtiques al llarg de tota l’etapa per tal de poder ajudar aquells que tenen dificultats d’aprenentatge i potenciar les altes capacitats dels qui les tenen.

PROGRAMA DE LLENGÜES BSD (BILINGUAL SKILLS DIPLOMA)

Bilingual Skills Diploma

Batxillerat Dual

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

En horari escolar i per tal de reforçar les àrees curriculars més importants, els nostres alumnes cursen dues hores més que els dels Instituts públics. Educació per a la vida, Let’s find out, Fem ciència, Informàtica (1r,2n,3r) i I Q + ? Premsa digital (4t)
, etc. són algunes de les assignatures que els nostres alumnes podran triar i que els ajudaran a reforçar i consolidar els coneixements de les àrees curriculars.

Organització del currículum

El cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO tenen una organització molt semblant i, en canvi, 4t curs té una estructura diferent.

Les matèries es poden dividir en dos grups:

  • Comunes: són les que han de cursar obligatòriament tots els alumnes. La seva càrrega lectiva (que ve establerta per la Generalitat de Catalunya) pot ser de 1, 2, 3 o 4 hores de classe setmanal.
  • Optatives: són matèries que el Centre ofereix i que els alumnes poden escollir. La seva càrrega lectiva és de 2 o 3 hores setmanals de classe.

Del total de les 30 hores setmanals que els alumnes han de fer, la distribució és la següent:

  • 1r, 2n i 3r d’ESO: 28 són de matèries comunes i 2 d’optatives.
  • 4t d’ESO: 20 hores de matèries comunes i 10 d’optatives.

ESTRUCTURA DE L’ETAPA

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Català 3 3 3 3
Castellà 3 3 3 3
Anglès 3 4 3 3
CC. Socials 3 3 3 3
CC Naturals: biologia i geologia 3 2
CC Naturals: física i química 3 2
Matemàtiques 3 4 4 4
Educació Física 2 2 2 2
Música 2 2
Visual i Plàstica 2 2
Tecnologia 2 2 2
Religió 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi/Projecte de Recerca (1) (1) (1) (1)
Servei comunitari (1)
Específiques (optatives) 2 2 2 10
Total matèries curriculars 30 30 30 30
Matèries complementàries 2 2 2 2

Matèries optatives

1r ESO 2n ESO 3r ESO
Anglès Francès / Alemany Francès / Alemany
Narrar i descriure / Món matemàtic Narrar i descriure / Món matemàtic Cultura clàssica / Emprenedoria

 

 

4t ESO *
OPCIÓ ACADÈMICA
CIENTÍFICA
OPCIÓ ACADÈMICA
SOCIAL-HUMANÍSTICA
OPCIÓ APLICADA Hores
setmanals
Física i Química Economia i Emprenedoria Tecnologia – Informàtica 4
Biologia i Geologia
Llatí
Emprenedoria 3
Alemany
Francès
Visual i plàstica
Filosofa
3

(escollir 1
matèria)

* Per impartir les matèries cal un nombre mínim d’alumnes segons normativa

 

 

Matèries complementàries 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Educació per a la Vida 1 1 1 1
ESCOLLIR Anglès BSD 1 1 1 1
Let’s find out
Fem ciència
Informàtica (1r,2n,3r)
 IQ+  Premsa digital (4t)
1 1 1 1

Horari

DILLUNS De 9.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.00 h.
DIMARTS De 8.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.00 h.
DIJOUS De 8.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.00 h.
DIMECRES De 8.00 h a 14.30 h.
DIVENDRES De 8.00 h a 14.30 h.

Segueix-nos

IQ+? Revista Digital Certificat Iso 9001_2015 Alexia Escola de pares Enjoy English Ireland – Wales 2022 Batxillerat dual BSD

Agenda

july, 2022

-

-

-

-

fri1

sat2

sun3

mon4

tue5

wed6

thu7

fri8

sat9

sun10

mon11

tue12

wed13

thu14

fri15

sat16

sun17

mon18

tue19

wed20

thu21

fri22

sat23

sun24

mon25

tue26

wed27

thu28

fri29

sat30

sun31

No EventsResidència d’estudiants Material Vols treballar Menus

Pàgines d’interès

Escola bisbat
X