ESO

Dossier ESO 2024/2025

Descarrega

Guia de l’alumne/a del curs 2023-24:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

BSD

 

Totes les etapes formatives són importants en el procés formatiu i maduratiu dels alumnes, però la compresa entre els 12 i els 16 anys és, sens dubte, un període clau en la configuració del futur dels joves.

Conscients de la importància d’aquests anys i amb la llarga experiència educativa que acumula el nostre Centre, oferim una ESO que, treballant el contingut curricular, resulta molt enriquidora i formativa.

Trets diferencials

De la nostra oferta per a aquesta etapa podem destacar els següents trets definidors del nostre centre:

FORMACIÓ INTEGRAL: EDUCACIÓ EN VALORS

La formació integral de la persona té exigències pròpies en els diferents moments del procés evolutiu dels infants, els adolescents i els joves; i, en el període comprès entre els dotze i els setze anys, aquestes exigències comporten un enfocament específic de l’acció educativa.

La configuració de l’Educació Secundària Obligatòria pretén facilitar una resposta educativa unitària als adolescents en aquest període, aportant els elements formatius de caràcter cognitiu, afectiu, social i moral que els permetin de desenvolupar-se de forma equilibrada i incorporar-se en el món dels adults amb autonomia i responsabilitat.

Creiem que la figura del tutor és clau per a la maduració acadèmica i personal dels alumnes. Els tutors els guiaran, orientaran i acompanyaran tant a nivell acadèmic com personal. A més, des del nostre departament de Pastoral s’organitzen, al llarg del curs, diferents activitats (viatges, convivències de diversos dies al refugi del Mont Caro, sortides per conviure i practicar esports d’aventura, etc.) per tal de formar els alumnes en els valors humans però en un marc diferent de les aules de classe.

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

Aquest és un element clau per tal d’assolir els objectius de formar persones íntegres tant en el vessant acadèmic com humà. La relació entre les famílies i el col·legi té lloc mitjançant trobades generals amb els professors, a través de festes (Festa Patronal, Festa de la Promoció, etc.) i especialment mitjançant la regular i estreta relació entre els pares i el tutor de l’alumne.

BON NIVELL ACADÈMIC I METODOLOGIA INNOVADORA

El nostre centre té una llarga tradició educativa que combina un bon nivell acadèmic i activi-tats innovadores, confluint diferents tipus d’estratègies d’ensenyament- aprenentatge (ús de la tecnologia digital, treball a l’aula, confecció de vídeos, experiències als laboratoris, treball cooperatiu, visites culturals, convivències…).   Això ens dona un molt bon ambient a l’aula que permet desenvolupar les potencialitats dels nostres alumnes perquè aconsegueixin l’èxit escolar.

En totes les matèries treballem de manera transversal per tal d’aconseguir que els alumnes arribin a adquirir les diverses competències clau. Partint de la realitat diferent de cada un dels alumnes, volem fer-los millorar i créixer. Per això treballem en projectes interdisciplinaris basats en situacions d’aprenentatge que ens permeten assegurar la transversalitat en l’assoliment de les diferents competències clau.

L’Impuls a la lectura, activitats interetapa, convenis amb administracions, associacions i empreses contribueixen a treballar competències transversals com la digital o la competència personal, social i d’aprendre a aprendre.

eso

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

El Departament d’Orientació i atenció a la diversitat dona suport als professors i a les famílies per actuar davant les Necessitats Educatives Especials de l’alumnat, i per prevenir i assessorar en les dificultats que es poden anar presentant al llarg del procés educatiu dels xiquets/adolescents.

L’equip d’orientació treballa a diferents nivells: amb alumnes, famílies, professorat i professionals externs.

PROGRAMA DE LLENGÜES BSD (BILINGUAL SKILLS DIPLOMA)

Bilingual Skills Diploma
Batxillerat Dual

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

En horari escolar i per tal de reforçar les àrees curriculars més importants, els nostres alumnes cursen dues hores més que els dels Instituts públics. Educació per a la vida, Let’s find out, Fem ciència, Informàtica (1r,2n,3r) i I Q + ? Premsa digital (4t), etc. són algunes de les assignatures que els nostres alumnes podran triar i que els ajudaran a reforçar i consolidar els coneixements de les àrees curriculars.

Horari

DILLUNS De 9.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.00 h.
DIMARTS De 8.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.00 h.
DIJOUS De 8.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.00 h.
DIMECRES De 8.00 h a 14.30 h.
DIVENDRES De 8.00 h a 14.30 h.

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat