Projecte educatiu

Definició i entorn de l’escola

El col·legi Diocesà Sagrada Família, amb més de 60 anys d’història, neix amb una vocació de servei per educar els joves de la Diòcesi de Tortosa.

Ens inspirem en la llarga tradició educativa d’escoles parroquials i diocesanes de l’església tot integrant el carisma dels Sacerdots Operaris de Mn Sol. És per això que la nostra acció educativa està inspirada en els valors de l’Evangeli que constitueixen la base de la nostra acció i model educatiu.

El Col·legi Diocesà Sagrada Família està ubicat al Seminari de Tortosa, ciutat que és el centre de la comarca del Baix Ebre, del que s’anomena les Terres de l’Ebre i tota la seua àmplia diòcesi.
L’economia de la ciutat es correspon amb l’oferta de serveix a tot el territori, bàsicament agrícola format per una munió de pobles mitjans i petits, amb alguna ciutat mitjana.

Davant d’aquesta realitat el Col·legi Diocesà Sagrada Família s’ha configurat com el centre de referència i de qualitat educativa de les comarques de la diòcesi tot oferint els serveis necessaris per concretar la millor oferta educativa. Per això el col·legi és un centre dinàmic, integrat a l’entorn, amb vocació de servei integrat en l’oferta educativa i catequètica de la Diòcesi de Tortosa.

Actualment el Centre té signat Concert Educatiu amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en els nivells de segon cicle d’educació infantil-parvulari, a tota la Primària i Secundària Obligatòria; també ofereix els ensenyaments de Llar d’infants i de Batxillerat.

En conseqüència, la nostra oferta educativa abasta des dels 0 anys fins els 18.

Fidel a la tradició educativa rebuda volem que els nostres alumnes, partint de la seua pròpia realitat, assoleixin el millor d’ells mateixos tot oferint l’atenció personalitzada que els sigui més adient. Som un centre multilingüe i per això tenim dissenyades una sèrie d’activitats complementàries i extraescolars que formin els nostres alumnes en la multiculturalitat pròpia del segle XXI.

La concreció de tots els aspectes abans esmentats es realitza en la definició de la “missió, visió i valors” del col·legi.

Missió, visió i valors

 • Missió (raó de ser): “Educar evangelitzant”: el col·legi Diocesà Sagrada Família, tot seguint les directrius de l’Església Diocesana de Tortosa i partint d’un model educatiu inspirat en els valors de l’Evangeli, és un centre d’educació reglada obert a la diversitat cultural, econòmica, intel·lectual i religiosa que promou l’educació integral de l’alumne en la dimensió acadèmica, personal, social i espiritual.
 • Visió (què volem ser): volem ser una escola cristiana amb una àmplia oferta de qualitat i oberta a tothom, amb una metodologia d’ensenyament innovadora, flexible i integradora, que eduqui els alumnes en els valors de l’Evangeli per tal que s’integrin en la societat.
 • Visió d’aprenentatge (quin alumne ha de sortir del nostre centre): tot cercant la vocació individual de cadascú, volem que els nostres alumnes actuïn d’acord amb els valors de l’Evangeli, que estiguin compromesos amb la societat i que tinguin un sòlid bagatge cultural que els permeti adaptar-se amb creativitat a una societat canviant.
 • Valors: la nostra tasca educativa està inspirada en els valors de l’Evangeli. Obertura a Déu, amor, compromís, esforç, responsabilitat, solidaritat.

El nostre projecte: EUKAIRIA (la bona oportunitat)

eukairia

EUKAIRIA, amb aquesta paraula grega que significa “oportunitat” volem resumir què fem al col·legi per aconseguir la millor formació dels nostres alumnes, en totes les dimensions i competències.

 • DESCOBRIR I EXPERIMENTAR noves emocions ho fan contínuament els xiquets i xiquetes. Els nostres menuts de la llar i infantil gaudeixen de l’Atelier i de l’escala de braquiació amb tots el beneficis motrius i sensorials que això comporta. I amb els més grans, de primària i secundària, aprofitem qualsevol oportunitat per acostar-nos als laboratoris, a les aules taller, als museus, biblioteques i camps de treball que tenim al nostre abast.
 • CONTACTE AMB LA NATURA I ESPORT són font de salut i conscienciació ambiental. Continuarem aprofitant el nostre hort per acostar els alumnes i les famílies a la natura, continuarem fent acampades amb el “Grup Marxista”, continuarem anant al Refugi del Port per viure uns dies en un context diferent. A més, hem ampliat l’oferta d’activitats extraescolars oferint els nostres alumnes la possibilitat de practicar el patinatge. I, com sempre, gaudirem de les nostres privilegiades instal·lacions (camps de futbol, pistes de bàsquet, piscina…) fent esport a l’aire lliure.
 • WIDE KNOWLEDGE OF LANGUAGES, un ampli domini de les llengües és el que han de tenir els alumnes del col·legi Sagrada Família al final de la seva escolarització. El nostre centre forma part del Grup d’Experimentació Plurilingüe (GEP) i, en el marc d’aquest programa, volem augmentar encara més l’exposició a les llengües estrangeres i treballem per optimitzar l’aprenentatge de totes les llengües (català, castellà, anglès, francès i alemany). Amb aquest objectiu revisarem contínuament el nostre programa BSD (Bilingual Skills Diplome).
 • La VIVÈNCIA DE LA FE és el motor de la nostra activitat docent. Procurarem acostar la comunitat educativa als valors de l’Evangeli, anirem junts en aquest viatge. I tot això ho farem a les convivències, a les hores d’Educació per a la vida, a través de les campanyes solidàries i, sempre, en totes les nostres activitats diàries.
 • L’IMPULS A LA LECTURA és una les línies de treball més importants. La lectura és la base per adquirir coneixements, per afavorir la concentració, per potenciar la imaginació i la creativitat i per a tantes altres coses… Amb activitats de lectura diàries, amb l’apadrinament lector, amb els projectes de lectura i amb la formació del nostre claustre (formació ILEC) en aquest àmbit estem fomentant que els nostres alumnes no passin un dia sense llegir.
 • MATEMÀTICA I RAONAMENT posem en pràctica programes com el projecte matemàtic d’infantil o Jump Math per trencar amb l’ensenyament tradicional de les matemàtiques i aconseguir així millors resultats competencials i vocacions científiques.
 • IL·LUSIÓ PER ENSENYAR I APRENDRE és el que no ens pot faltar al claustre de mestres i professors i el que hem de transmetre als nostres alumnes. Treballem cada dia amb la mirada il·lusionada pensant que els homes i les dones del demà s’estan modelant a les nostres aules i aquest repte és el nostre motor.
 • ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT mai faltaran, són el nostre tret disitintiu. Només un estret lligam entre el col·legi i les famílies pot ser la clau de l’èxit en l’educació dels nostres fills i alumnes. La disponibilitat per compartir les vostres inquietuds, els vostres dubtes i els vostres desitjos és absoluta. Per agilitzar aquesta comunicació disposem del programa ALEXIA FAMÍLIES, una plataforma de comunicació que és una eina eficaç de contacte família-escola.

Disseny curricular – plans i programes relacionats

El disseny curricular de les diferents etapes està organitzat a partir d’una sèrie de documents:

 • Criteris per a la concreció i el desenvolupament del currículum.
 • Instrucció sobre les programacions. És el document marc que regula com s’han de realitzar les programacions.
 • Concrecions de les programacions. Correspon a la sèrie de documents que concreten al nostre centre els objectius i les competències que han d’assolir es alumnes. Cada secció del col·legi realitza els seus propis documents.
 • Les programacions. Que es realitzen de manera longitudinal per matèries tot adaptant el contingut al nivell educatiu corresponent. A l’educació infantil tot aplicant criteris propis i a la resta d’ensenyaments programant per matèries. De manera significativa les matèries de llengua catalana i llengua castellana programaran els seus continguts de manera conjunta.

El nostre col·legi vol oferir una formació integral dels alumnes, de manera que es puguin desenvolupar totes les dimensions de la persona, d’acord amb la missió, visió i valors esmentats anteriorment tot seguint el projecte Eukairia.
Això demana planificar l’acció pedagògica (i organitzativa) del centre tot definint una sèrie de plans lligats amb les instruccions de funcionament que es corresponen.

Els Plans i programes que planifiquen i defineixen el nostre centre són:

  • Pla estratègic: és el document on marquem les estratègies, directrius i accions que l’escola ha de realitzar per aconseguir els seus objectius. Està redactat per períodes triennals.
  • Programació general anual (PGA): en aquest document es concreten les actuacions que s’han de dur a terme al centredurant un curs escolar tot seguint les directrius assenyalades pel Projecte educatiu i el pla estratègic i recollint les conclusions extretes de la memòria anual.
  • Memòria anual (MAC): recull l’avaluació de l’assoliment dels objectius acadèmics i de funcionament previstos a la PGA.
  • Pla d’acció tutorial (PAT): es recull i es planifica tot el que es relaciona amb l’acció tutorial del centre, com ara la relació amb les famílies, les activitats formatives amb els alumnes…
  • Pla d’atenció a la diversitat (PAD): defineix els criteris que marquen l’atenció a tots els alumnes des de llurs pròpies característiques.
  • Pla d’acollida (PA): és el pla que regula tot el procés d’incorporació dels alumnes al centre, procés que pot realitzar-se de manera ordinària o extraordinària.
  • Pla pastoral (PP): en aquest pla es recullen les directrius i les accions que es realitzen al centre dins l’àmbit pastoral, inclou també les definicions de la matèria complementària d’Educació per la Vida tot tenint en compte l’educació en valors i l’anunci explícit de l’Evangeli.
  • Pla de formació (PF): inclou les bases d’organització de totes les accions que es realitzen al centre de cara a la formació permanent de tot el personal del centre.
  • Pla lingüístic (PL): (clica aquí) defineix tot el tractament dels idiomes al nostre centre. Per al seu desenvolupament s’estableixen diversos programes que el concreten en algun dels àmbits.
   • Programa Bilingual Skills Diploma (BSD): concreta les accions d’aprenentatge intensiu de les llengües estrangeres al nostre centre i les relacions d’intercanvi amb centres situats a l’estranger.
   • Programa d‘experimentació plurilingüe (GEP): és el programa que promou la introducció de l’ús de les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques.
   • Programa d’impuls a la lectura (ILEC): amb aquest programa es promou el gust per la lectura en tots els àmbits educatius del centre.
  • Pla de comunicació i màrqueting (PM): és el pla que promou el donar a conèixer el nostre centre a nivell institucional i de projecte educatiu entre la població de l’entorn.
  • Pla de diversificació curricular: es correspon a l’establiment dels criteris i la concreció de les matèries optatives que ofereix el centre a l’Educació Secundària Obligatòria i al Batxillerat.
  • Pla de convivència: on s’expliciten totes les accions que es duen a terme per fomentar la convivència entre els membres de la comunitat educativa.
  • Pla de funcionament dels menjadors escolars: en aquest pla es concreten els menjadors dels que disposa el centre, el seu funcionament i l’organització del període de postmenjador.
  • Pla d’activitats complementàries: la distribució i el disseny de les activitats complementàries és el complement d’alguns dels plans anteriorment esmentats, com ara el pla de pastoral o el pla lingüístic.
  • Pla d’activitats extraescolars: les activitats extraescolars són un servei que s’ofereix a les famílies que ha d’estar que està regulat i coordinat mitjançant aquest pla.
  • Pla d’activitats esportives escolar i extraescolars: les activitats esportives són fonamentals en el desenvolupament harmònic dels joves, cosa que fa necessari establir la seua organització.
  • Pla d’innovació educativa (TIC): en aquest pla es regula i es promou l’ús i l’aprenentatge de les noves tecnologies, tan en l’aspecte educatiu com en l’aspecte organitzatiu.

Criteris organitzatius de centre

L’organització general del Centre es concreta a les NOFC (normes d’organització i funcionament del centre) i el sistema d’assegurament de la qualitat (PQ). Que donen coherència a tota l’organització del Col·legi i ajuden a garantir en la gestió de l’escola la millora contínua en el procés d’ensenyament/aprenentatge. Els principals criteris en els que es basen són:

  • La nostra institució: el Bisbat de Tortosa és la institució titular del Col·legi i, per tant, la que marca les directrius generals i l’ideari que regeix el nostre Centre.
  • La responsabilitat compartida: tots els membres de la comunitat educativa (personal educatiu, famílies, alumnes) compartim l’acció educativa segons les nostres funcions i treballem units per aconseguir la formació integral dels nostres alumnes, com s’estableix a la carta de compromís educatiu.
  • La continuïtat: el nostre centre ofereix estudis des dels 0 anys fins els 18, això garanteix la continuïtat en la línia pedagògica tot establint una coherència educativa entre les diferents etapes vitals i formatives per les que van passant els alumnes.

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat