Canal del informant

Benvingut al Canal de l’informant del Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa. Des d’aquesta plataforma podràs exposar el teu comunicat de manera confidencial, per a després procedir a la recerca oportuna.

AVÍS IMPORTANT

El canal de l’informant NOMÉS podrà ser utilitzat per persones que tinguin la condició de:

 • Empleats
 • Autònoms col·laboradors
 • Accionistes i persones pertanyents a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una empresa, inclosos els membres no executius.
 • Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors
 • Extreballadors, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació , així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat.

La seva funció és a nivell d’empresa, per tant no hi tenen cabuda informacions d’alumnes i/o famílies, els quals ja disposen dels propis canals i vies d’informació a través dels tutors, el projecte d’acompanyament i el projecte Encaix.

El canal de l’informant només serà usat per a la comunicació de possibles delictes i/o incompliments referits a:

 1. Qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que:

Entrin dins de l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, amb independència de la qualificació que de les mateixes realitzi l’ordenament jurídic intern; 2n Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es contemplen en l’article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o 3r Incideixin en el mercat interior, tal com es contempla en l’article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l’impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l’objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l’impost de societats.

 1. Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.
 2. Incompliments de:
  • Polítiques i Procediments establerts en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i la Planificació de l’Activitat Preventiva.
  • Polítiques i Procediments de Protecció de Dades.
  • Polítiques i Procediments establerts en el Programa de Compliance.

Enllaç al canal: https://compliance.legalsending.com/canal/?C=4860879019017917

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat