Canal del informant

Benvingut al Canal de l’informant del Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa. Des d’aquesta plataforma podràs exposar el teu comunicat de manera confidencial, per a després procedir a la recerca oportuna.

AVÍS IMPORTANT

El canal de l’informant NOMÉS podrà ser utilitzat per persones que tinguin la condició de:

 • Empleats
 • Autònoms col·laboradors
 • Accionistes i persones pertanyents a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una empresa, inclosos els membres no executius.
 • Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors
 • Extreballadors, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació , així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat.

La seva funció és a nivell d’empresa, per tant no hi tenen cabuda informacions d’alumnes i/o famílies, els quals ja disposen dels propis canals i vies d’informació a través dels tutors, el projecte d’acompanyament i el projecte Encaix.

El canal de l’informant només serà usat per a la comunicació de possibles delictes i/o incompliments referits a:

 1. Qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que:

Entrin dins de l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, amb independència de la qualificació que de les mateixes realitzi l’ordenament jurídic intern; 2n Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es contemplen en l’article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o 3r Incideixin en el mercat interior, tal com es contempla en l’article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l’impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l’objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l’impost de societats.

 1. Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.
 2. Incompliments de:
  • Polítiques i Procediments establerts en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i la Planificació de l’Activitat Preventiva.
  • Polítiques i Procediments de Protecció de Dades.
  • Polítiques i Procediments establerts en el Programa de Compliance.

Enllaç al canal: https://compliance.legalsending.com/canal/?C=4860879019017917

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

march, 2024

-

-

-

-

fri1

sat2

sun3

mon4

tue5

wed6

thu7

fri8

sat9

sun10

mon11

tue12

wed13

thu14

fri15

sat16

sun17

mon18

tue19

wed20

thu21

fri22

sat23

sun24

mon25

tue26

wed27

thu28

fri29

sat30

sun31

No Events

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat
X